آموزش نرم افزار های نقشه کشی

نقشه کش های ساختمان را به نوعی می توان دستیار معماران دانست. نقشه کش ها طرح های مهندسین معمار را ترسیم می کنند و طرح اولیه مهندس را به مرحله اجرا نزدیک تر می کنند. همکاری در همه زمینه های کیفی و کمی مرتبط بین مهندس معمار و افراد کم تخصص و یا بی تخصص وظیفه نقشه کش است.

آموزش نرم افزار های نقشه کشی